Свръх глобалните Променливи

Свръхглобалните променливи са вградени променливи в PHP и са достъпни от всяко място в кода.

Свръхглобалните променливи

Това са променливи, които могат да бъдат достъпени от всяка функция, всеки клас или всеки файл без да се налага да правите нeщо специално. Свръхглобалните променливи са представени в следният списък:

  • $GLOBALS
  • $_SERVER
  • $_REQUEST
  • $_POST
  • $_GET
  • $_FILES
  • $_ENV
  • $_COOKIE
  • $_SESSION

В тази част на урока по PHP ще обясним основните, а в следващите глави ще разгледаме и останалите superglobals.


$GLOBALS

$GLOBALS се използва за достъпване до глобалните променливи в PHP, независимо в кой метод или клас се използва. PHP запазва всички глобални променливи в асоциативния масив $GLOBALS[], като името на променливата е ключа, от който, може да бъде достъпена.

Опитайте сами »

$_SERVER

$_SERVER е глобална променлива, която съхранява информация относно хедъри, пътища и скриптове.

Опитайте сами »

Следната таблица изброява най-важните елементи, които могат да влязат в глобалната променлива $ _SERVER:

Елемент / Код Описание
$_SERVER[‘PHP_SELF’] Връща името на текущо изпълняващия скрипт
$_SERVER[‘GATEWAY_INTERFACE’] Връща версията на Common Gateway Interface (CGI) на сървъра използване
$_SERVER[‘SERVER_ADDR’] Връща IP адреса на хост сървъра
$_SERVER[‘SERVER_NAME’] Връща името на хост сървъра (например www.w3schools.com)
$_SERVER[‘SERVER_SOFTWARE’] Връща идентификационния низ на сървъра (като Apache / 2.2.24)
$_SERVER[‘SERVER_PROTOCOL’] Връща името и редакцията на информационния протокол (като HTTP / 1.1)
$_SERVER[‘REQUEST_METHOD’] Връща търсения метод, използван за достъп до страницата (например POST)
$_SERVER[‘REQUEST_TIME’] Връща клеймото на началото на заявката (например 1377687496)
$_SERVER[‘QUERY_StrIN“] Връща низовете на заявката, ако страницата е достъпна чрез низ на заявката
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT’] Връща заглавието Accept от текущата заявка
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT_CHARSET’] Връща заглавката на Accept_Charset от текущата заявка (като UTF-8, ISO-8859-1)
$_SERVER[‘HTTP_HOST’] Връща заглавката на хоста от текущата заявка
$_SERVER[‘HTTP_REFERER’] Връща пълния URL адрес на текущата страница (не е надежден, защото не всички потребителските агенти го поддържат)
$_SERVER[‘HTTPS’] Скриптът се запитва чрез защитен HTTP протокол
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] Връща IP адреса, откъдето потребителят преглежда текущата страница
$_SERVER[‘REMOTE_HOST’] Връща името на хоста, откъдето потребителят преглежда текущата страница
$_SERVER[‘REMOTE_PORT’] Връща пристанището, което се използва в машината на потребителя, за да комуникира с уеб сървър
$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’] Връща абсолютната пътека на текущо изпълняващия скрипт
$_SERVER[‘SERVER_ADMIN’] Връща стойността, дадена на директорията SERVER_ADMIN в уеб сървъра конфигурационен файл (ако скриптът ви работи на виртуален хост, това ще бъде стойността дефиниран за този виртуален хост) (например someone@w3schools.com)
$_SERVER[‘SERVER_PORT’] Връща пристанището на сървърната машина, използвана от уеб сървъра за комуникация (като 80)
$_SERVER[‘SERVER_SIGNATURE’] Връща версията на сървъра и името на виртуалния хост, към които се добавят генерирани от сървъра страници
$_SERVER[‘PATH_trANSLATED’] Връща пътя, базиран на файловата система, към текущия скрипт
$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’] Връща пътя на текущия скрипт
$_SERVER[‘SCRIPT_URI’] Връща URI на текущата страница

Опитайте сами »

$_GET

$_GET се използва, за достъпване на информация изпратена от форма със метод GET. Използва се и за достъпване и на информация през URL. Да приемем, че имаме HTML страница, която съдържа хиперлинк с параметри:

Когато потребител кликне върху HTML връзката, subject и web се изпращат към php файла test_get.php, който ги обработва. Самия php скрипт, може да видите в долния код:

Опитайте сами »

За $_POST и $_GET и разликите между тях, ще научите повече в уроците за HTML формулари.