Масивите в PHP

Масивите се използват за съхранение на много стойности под една променлива.

Опитайте сами »

Какво е масив?

Масива е специална променлива, която може да съдържа много стойности наведнъж. Така вместо да правите дълги списъци от променливи, изглеждащи така:

Можете да ги съхранявате в масив. Дефинирането на 3 променливи не отнема много време, но ако имате 300? И искате да извършите определено действие за всяка една от тях? Решението е да ги държите в масив. Създаваме масив с PHP функцията array();. Има 3 вида масиви, с които ще работим:

  • Индексирани масиви – обикновен масив, в който всяка променлива се запазва под определен индекс
  • Асоциативни масиви – масиви, в които променливите се запазват под формата на „ключ : стойност“. Например: „име : Петър“
  • Многомерни масиви – масиви, съдържащи във себе си други масиви. Наричат се още матрици

Индексирани Масиви

Индексирането при масивите винаги започва от числото 0. Има два начина да създадем индексиран масив – чрез функцията array() или като ръчно въведем стойностите.

Тук подаваме елементите от масива, като аргументи на функцията array(). Тя автоматично създава масив и индексира елементите ни.

При този вариант ръчно определяме, кой елемент под какъв индекс да се запазва. Следващият пример създава индексиран масив, наречен $cars, който присвоява три елемента и след това отпечатва текст съдържащ стойностите на масива:

Опитайте сами »

Да разберем за дължината на масив с функцията count()

Функцията count() е една от функциите, които ще трябва често да използвате при работа с масиви. Тя обхожда масива и връща броя на елементите му като цяло число.

Опитайте сами »

„Циклиране“ през индексите на масив

С помощта на масивите, можем лесно да преминем през всеки от елементите на масива и да извършим някакво действие. В долния пример ще изведем всеки елемент от масива.

Опитайте сами »

Асоциативни Масиви

Това са масиви, които съдържат информация във вид на двойки от тип ключ : стойност. Така можем да достъпим дадена стойност, чрез ключа ѝ. В долните два примера може да видим двата начина за това как да създадем асоциативен масив:

Опитайте сами »

„Циклиране“ през асоциативен масив

За да обходим променливите на един асоциативен масив, можем да използваме foreach цикъл.

Опитайте сами »

Асоциативните масиви имат широка приложимост и са често използвани. Многомерните масиви са по-сложна материя и за тях има самостоятелен урок.