Оператори в PHP

Операторите се използват, за да извършим някакви операции върху променливи или стойности.
PHP разделя операторите на няколко различни групи: 

PHP Аритметични оператори

Аритметичните оператори се използват за извършване на математически операции с различните променливи в PHP.
Следващата HTML таблица онагледява нещата.

Оператор Име Пример Резултат Виж
+ Събиране $x + $y Сума от $x и $y Опитайте сами »
Изваждане $x – $y Разлика между $x и $y Опитайте сами »
* Умножение $x * $y Резултат от $x умножен по $y Опитайте сами »
/ Делене $x / $y Коефициент от $x и $y Опитайте сами »
% Модул $x % $y Остатък от $x, който е разделен на $y Опитайте сами »
** Степенуване $x ** $y Резултат от повишаване на $x до $y-та степен Опитайте сами »

PHP Оператори за присвояване

Използват се за дефиниране на стойност към дадена променлива

Предназначение Същото като… Описание Виж
x = y x = y Левият операнд се задава със стойността на израза отдясно Опитайте сами »
x += y x = x + y СЪбиране / Присвояване Опитайте сами »
x -= y x = x – y Изваждане Опитайте сами »
x *= y x = x * y Умножение Опитайте сами »
x /= y x = x / y Деление Опитайте сами »
x %= y x = x % y Модулно делене Опитайте сами »

PHP Оператори за сравнение

Иползват се за сравнение на низови или числови стойности

Оператор Име Пример Резултат Виж
== Равенство $x == $y Връща true ако $x е равно на $y Опитайте сами »
=== Идентично $x === $y Връща true, ако $x е равно на $y и са от един и същи тип Опитайте сами »
!= Не е равно $x != $y Returns true if $x is not equal to $y Опитайте сами »
<> Не е равно $x <> $y Returns true if $x is not equal to $y Опитайте сами »
!== Не е идентично $x !== $y Връща true, ако $x не е равно на $y или не са от един и същи тип Опитайте сами »
> По-голямо от $x > $y Връща true ако $x е по-голямо от $y Опитайте сами »
< По-малко от $x < $y Връща true ако $x е по-малко от $y Опитайте сами »
>= По-голямо или равно на $x >= $y Връща true ако $x е по-голямо или равно на $y Опитайте сами »
<= По-малко или равно на $x <= $y Връща true ако $x е по-малко или равно на $y Опитайте сами »
<=> Космически кораб $x <=> $y Връща цяло число, по-малко от, равно или по-голямо от нула, в зависимост от това дали $x е по-малко, равно или по-голямо от $y. Въведено в PHP7. Опитайте сами »

PHP Оператори за увеличаване и намаляне

Оператори използвани за увеличаването или намалянето на стойността на дадена PHP променлива.

Оператор Име Описание Виж
++$x Предварително увеличение Увеличава $x с единица след което връща $x Опитайте сами »
$x++ Последващо увеличение Връща $x след което увеличава $x с единца Опитайте сами »
-$x Предварително намаляване Намалява $x с единица след което връща $x Опитайте сами »
$x- Последващо намаляване Връща $x след което намалява $x с единца Опитайте сами »

PHP Логически оператори

Използват се за създаването на логически изрази.

Оператор Име Пример Резултат
and И $x and $y True ако и двете $x и $y са верни Опитайте сами »
or Или $x or $y True ако $x или $y са верни Опитайте сами »
xor XИли $x xor $y True ако $x или $y са верни, но не и двете Опитайте сами »
&& И $x && $y True ако $x и $y са верни Опитайте сами »
|| Или $x || $y True ако $x или $y са верни Опитайте сами »
! Не е !$x True ако $x не е вярно Опитайте сами »

PHP Низови оператори

Оператори, които работят само със низови стойности

Оператор Име Пример Резултат Виж
. Конкатенация/обединяване $txt1 . $txt2 Обединява на $txt1 и $txt2 Опитайте сами »
.= Конкатенация и присвояване $txt1 .= $txt2 Добавя $txt2 към $txt1 Опитайте сами »

PHP Оператори за масиви

Оператори, които работят само с PHP масиви.

Оператор Име Пример Резултат Покажи
+ Обединява/слива $x + $y Union of $x and $y Опитайте сами »
== Равенство $x == $y Връща true ако $x и $y имат еднакви двойки ключове/стойности (key/value pairs) Опитайте сами »
=== Идентичност $x === $y Връща true ако $x и $y имат еднакви двойки ключове/стойности (key/value pairs) и са в един и същи ред и тип Опитайте сами »
!= Неравенство $x != $y Връща true ако $x не е равно на $y Опитайте сами »
<> Неравенство $x <> $y Връща true ако $x не е равно на $y Опитайте сами »
!== Не-идентичност $x !== $y Връща true ако $x не е идентично със $y Опитайте сами »

PHP Оператори за условно присвояване

Операторите за условно присвояване на PHP се използват за задаване на стойност в зависимост от условията:

Оператор Име Пример Резултат Виж
?: Ternary $x = expr1 ? expr2 : expr3 Връща стойността към $x.
Стойността на $x ще бъде expr2 ако expr1 = TRUE.
Стойността на $x ще бъде expr3 ако expr1 = FALSE
Опитайте сами »
?? Null coalescing $x = expr1 ?? expr2 Връща стойността към $x.
стойността на $x е expr1 ако expr1 exists, and is not NULL.
Ако expr1 не съществува, или е със стойност NULL, стойността на $x ще е expr2.
Въведено в PHP 7
Опитайте сами »