Променливи в PHP

Променливите са „контейнери“, за съдържание на информация.

Деклариране на променливи в PHP

Декларирането на променливи в PHP се извършва като изпишем знака $ и непосредстевно след него името с което искаме да идентифицираме променливата.

След изпълнението на горния пример, $txt ще има стойност „Hello world!“, $x ще има стойност 5, а $y ще има стойност от 10.5. За разлика от другите програмни езици, при PHP няма определена команда за създаване на променлива. Те се създават при първото им инициализиране.
Също така, PHP е безтипов език. Това означава, че по един и същи начин се създава променлива от тип string, integer или boolean. Тоест просто присвояваме някаква стойност към името на променливата. PHP автоматично превръща променливата в съответния тип, в зависимост от типът на стойността, която е зададена.
При други езици за програмиране като например JavaScript, C, C++ или Java трябва изрично да се декларира типът променлива преди да започне да се използва.
Най-важното, което трябва да имате предвид при създаването на променливи е в следната таблица:

  • Променливата се обявява със $ знак последван от името и(без интервал помежду им)
  • Името трябва да започва със буква или _(долна черта)
  • Името на променливата не може да започва с цифра
  • Може да съдържа само букви, числа и долни черти
  • $age и $AGE са две различни променливи, тъй като PHP е case-sensitive език.

Изход и възпроизвеждане на текст с PHP

Най-често използваната команда за изписване на текст е echo. В следващия урок има повече подробности за нея, но за да добиете представа, може да погледнете този код:

Опитайте сами »

За разлика от другите езици – например при JavaScriptкогато искате да съедините стрингове в PHP, трябва да използвате ., а не +. Долния пример ще има същия резултат като предишния.

Опитайте сами »

А този пример ще изпише на екрана сумата на двете числа:

Опитайте сами »

Обхват на променливите във скрипта

Обхвата на променливите в PHP, бива три вида:

  • локален
  • глобален
  • статичен

Глобален и локален обхват

Променлива дефинирана извън функция има глобален обхват и е достъпна само извън PHP функции.

Опитайте сами »

Променлива дефинирана във функция има локален обхват и е достъпна само във самата функция.

Опитайте сами »

Ключовата дума global

Използваме ключовата дума global във функция за да можем да достъпим променлива дефинирана извън фунцията.

Опитайте сами »

PHP запазва глобалните променливи в масив наречен $GLOBALS, като те могат да бъдат достъпвани директно чрез него.

Опитайте сами »

Ключовата дума static

По принцип когато една функция се изпълни, всичките променливи дефинирани в нея се изтриват след изпълнението. Можем да използваме ключовата дума static, за да дефинираме променлива, която да запазва стойността си дори и след изпълнението на функцията. Въпреки това, тя остава локална за функцията – тоест можем да разчитаме на нея само за съответната функция.

Опитайте сами »

Така всеки път когато я извикаме тя ще пази информацията, която е имала от предишното извикване.