Типовете данни в PHP

Променливите могат да съхраняват данни от различни типове и различните типове данни могат да правят различни неща. PHP поддържа следните типове данни:

 • String
 • Integer
 • Float (floating point numbers – also called double)
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

PHP стринг

Низът е поредица от знаци, като например следното – „Здравей свят!“. Низът може да бъде всеки текст в цитати. Можете да използвате единични или двойни кавички:

Опитайте сами »

PHP цяло число

Целочисленият тип данни е не децимално число между -2,147,483,648 и 2,147,483,647. Правила за числа:

 • Цялото число трябва да има поне една цифра
 • Цялото число не трябва да има десетична точка
 • Цялото число може да бъде положително или отрицателно
 • Цялото число може да бъде зададено в три формата:
  • десетичен (10 базирани)
  • шестнадесетичен (16-базиран – префикс с 0x)
  • осмичен (базиран на 8 – префиксиран с 0)

В следващия пример $x е цяло число. Функцията на PHP var_dump() връща типа и стойността на данните:

Опитайте сами »

PHP Float

Флоут (число с плаваща запетая) е число с десетична точка или число в експоненциална форма. В следващия пример $x е число с плаваща запетая. Функцията на PHP var_dump() връща типа и стойността на данните:

Опитайте сами »

PHP Boolean

Boolean представлява две възможни състояния: TRUE или FALSE.

Booleans често се използват при условно тестване. Ще научите повече за условното тестване в следваща глава на този урок.

PHP Array

Масивът съхранява няколко стойности в една променлива. В следващия пример променливата $cars е масив. Функцията PHP var_dump() връща типа и стойността на данните:

Опитайте сами »

Ще научите много повече за масивите в следващите глави на този урок.

PHP Object

Един обект е тип данни, коѝто съхраняват данни и информация как да се обработват тези данни. В PHP обектът трябва да бъде изрично деклариран. Първо трябва да декларираме клас на обект. За тази цел използваме ключовата дума class. Класът е структура, която може да съдържа свойства и методи:
Опитайте сами »

Ще научите повече за обектите в следваща глава на този урок.

PHP NULL Стойност

Null е специален тип данни, който може да има само една стойност: NULL. Променливата от тип NULL е такава променлива, която няма присвоена стойност/все още/. Обърнете внимание на следното: Ако една променлива се създава без стойност, автоматично се присвоява стойност от NULL. Променливите могат също да бъдат „изпразнени“, като се зададе стойността на NULL:

Опитайте сами »

PHP Ресурс

Специалният тип ресурс не е действителен тип данни. Той е намин за съхранение на позоваване на функции и ресурси извън PHP. Често срещан пример за използване на този тип данни е връзката към базата данни. Тук няма да говорим за типа ресурс, тъй като това е тема за напреднали.