For Loops

Чрез For циклите, можем да изпълним даден код определен брой пъти.

Цикъла For

Този цикъл се използва, когато знаем точно колко пъти искаме да „завъртим“ цикъла. За съставянето на такива цикли използваме следният синтаксис:

Задължителни параметри, които трябва да зададем за да имаме правилно работещ цикъл. Примерът по-долу изброява числата от 0 до 10.

  • init counter: Инициализираме стойността на брояча
  • test counter: тества се за всяка итерация на цикъл. Ако проверката върне TRUE, цикълът продължава. Ако е FALSE цикълът завършва.
  • increment counter: Увеличава стойността на брояча на цикъла
Опитайте сами »

Цикъла Foreach

Този цикъл се използва само при обработка на масиви, тъй като той обхожда елементите.

За всяко завъртане на масива, стойността на съответния елемент се присвоява към променливата $value. След като се проверят всички елементи, цикъла спира. В долния пример е показано, как да изпишем всички елементи от масив със стрингове.

В следващи уроци ще научим повече за масивите в езикът PHP