Условни Конструкции в PHP

Условните конструкции се използват за извършване на различни действия в зависимост от това кое условие е истина. Със тях можем да проверяваме неограничен брой условия.

if…else…elseif конструкциите в PHP

Често когато пишете код ще искате да извършите различно действия в зависимост от това, кое условие е изпълнено. За да направим това използваме условните конструкции, които вече трябва да са ви познати от JavaScript уроците. В PHP има следните условни конструкции:

  • If конструкцията се използва, за да извършим дадено действие, само ако определено условие е изпълнено.
  • If – Else – при тази конструкция, изпълняваме един код, ако дадено условие е вярно, а друг ако е невярно.
  • If – Else if – Else – проверява дали друго условие е вярно, ако първото не е, а ако и двете не са ще се изпълни крайният блок от код.
  • Switch – определят се различни възможни варианти, и какъв код се изпълнява при всеки един от тях.

Нека разгледаме различните типове условни конструкции малко по-подробно.

Конструкцията if

При тази конструкция, ще изпълним даден код, само ако определено условие е вярно. Следващия пример ще изпише „Have a good day“, ако часът е по-малък от 20. Пишем if конструкции със следният синтаксис:

Опитайте сами »

Конструкцията if else

Тук проверяваме, дали дадено твърдение е вярно. Ако е – изпълняваме кода от първият дефиниран блок – след if (condition). Ако не е изпълняваме кода след else. С долния код ще изпишем Have a good day, ако часа е по-малък от 20 или Have a good night, ако е по голям.

Опитайте сами »

Конструкцията if elseif else

Тук ако първото условие не е вярно определяме второ, което да бъде проверено. Ако и то не е вярно, ще се изпълни последния блок след else. Долния пример ще изпише Have a good morning! ако часа е по-малък от 10. Have a good day! ако часа е по-малък от 20. В краен случай ще изпише Have a good night!:

Опитайте сами »

Конструкцията switch. Тъй, като тази условна конструкция е малко по-специфична, ще я разгледаме в следващата глава за switch!