Добавяне въвеждане на данни в MySQL

Въвеждане на данни в MySQL ползвайки MySQLi и PDO

След създаването на база данни и поне на една таблица в нея следва да започнем да създаваме/добавяме/ записи. Следват няколко синтактични правила, които трябва да следваме:

  • SQL заявката трябва да бъде ограднеа с кавички в PHP кода
  • Стойностите от типа стринг/String values/ в SQL заявката трябва да бъдат оградени с кавички
  • Цифровите стойности НЕ трябва да се ограждат с кавички
  • Думата NULL НЕ трябва да се огражда с кавички

Изявлението INSERT INTO се употребява за добавяне на нов запис в MySQL таблица:

За да научите повече за SQL, моля, посетете нашия урок за SQL.
В предходната глава от урока ние направихме таблица с име „MyGuests“, която съдържа 5 колони: „id“, „firstname“, „lastname“, „email“ и „reg_date“. Сега нека да запълним тази таблица с данни.
Забележка: Ако колоната е със статус AUTO_INCREMENT (както е „id“ колоната) или е със статус TIMESTAMP (както е „reg_date“), не е необходимо да го упоменаваме изрично в SQL заявката; MySQL автоматицна ще добави стойността.
Следващият пример добавя нов запис в таблицата „MyGuests“:


Пример (MySQLi Object-oriented)


Пример (MySQLi Procedural)


Пример (PDO)