Селектиране на данни от MySQL база данни

Изявлението SELECT се употребява за избиране/селектиране на данни от една или повече таблици:

или можем също така да ползваме знака звезда * за селектиране на всичките/ALL/ колони от дадена таблица:

Селектиране на данни с попмощта на MySQLi

Следващият пример селектира следните колони id, firstname и lastname от таблицата MyGuests и ги изобразява на страницата:


Пример (MySQLi Object-oriented)

Опитайте сами »

Обяснение на горният пример: Първо, създадохме SQL заявка, която избира колоните „id“, „firstname“ и „lastname“ от таблицата MyGuests. Следващият ред от кода изпълнява заявката и поставя получените данни в променлива, наречена $result. След това функцията num_rows() проверява дали са върнати повече от нула реда. Ако има повече от нула реда, функцията fetch_assoc() поставя всички резултати в асоциативен масив, който можем да извъртим с помощта на while цикъла. Цикъла while() завърта през набора от резултати и извежда данните от колоните id, firstname и lastname. Следният пример показва същото като по-горе, обаче в MySQLi процедурен начин:


Пример (MySQLi Procedural)

Опитайте сами »

Също така можем да поставим резултата директно в HTML таблица:


Пример (MySQLi Object-oriented)

Опитайте сами »

Селектиране на данни чрез PDO (+ Prepared Statements)

Следващият пример ползва подготвени изявления. Селектира колоните id, firstname и lastname от таблицата MyGuests и извежда резултатите в HTML таблица:

Пример (PDO)

Опитайте сами »

Любопитко!
Виж тук повече за RecursiveIteratorIterator.