Създаване на MySQL база данни

Базата с данни трябва да съдържа една или повече таблици. За създаване или изтриване на MySQL бази данни имаме нужда от специални права /CREATE privileges/.

Създаване на бази данни в MySQL ползвайки MySQLi И PDO

Изявлението CREATE DATABASE се ползва за създаване на бази данни в MySQL. Следващият пример създава бази данни с името „myDB“:


Пример (MySQLi Object-oriented)

Бележка: Когато създаваме нова база данни трябва да зададем само първите три аргумента за mysqli обекта (servername, username, password). Ако трябва да използвате конкретно дефиниран порт, добавете празен низ за аргумента на името на базата данни, както следва: new mysqli („localhost“, „username“, „password“, „“, port).


Пример (MySQLi Procedural)

Бележка: Следващият PDO пример създава база данни с името „myDBPDO“:


Пример (PDO)

Tip: Голямото предимство от PDO е това, че има вграден class за изключения за „хващане“ на проблеми които могат да възникнат в заявките към базата с данни. Ако е налице изключение/exception is thrown/ във блок от код try{ }, скрипта спира нататъшното изпълнение на кода и потока от изпълнение директно преминава към първият catch(){ } блок. В съответния блок горе ние извеждаме SQL изявление и генерираното съобщение за грешка.