Създаване на MySQL таблици

Таблицата на базата данни има свое уникално име и се състои от колони и редове.

Създаване на таблици в MySQL ползвайки MySQLi И PDO

Израза CREATE TABLE се използва за създаване на таблица в MySQL. Ще създадем таблица с име „MyGuests“, с пет колони: „id“, „firstname“, „lastname“, „email“ и „reg_date“:

Забележки от горната таблица: < > Типът данни посочва какъв тип данни може да съдържа колоната. За пълна справка за всички налични типове данни, преминете към информация за типове данни. < > След типа данни можете да посочите други незадължителни атрибути за всяка колона както следва: < >

  • NOT NULL – Всеки ред трябва да съдържа стойност за тази колона, нулевите стойности не са позволени
  • VALUE DEFAULT – Задайте стойност по подразбиране, която се добавя, когато не бъде подадена друга стойност
  • UNSIGNED – Използва се за типове номера, ограничава съхраняваните данни до положителни числа и нула
  • AUTO INCREMENT – MySQL автоматично увеличава стойността на полето с 1 всеки път, когато се добавя нов запис
  • ПЪРВЕН КЛЮЧ – Използва се за уникално идентифициране на редовете в таблицата. Колоната с настройка на PRIMARY KEY често е идентификационен номер и често се използва с AUTO_INCREMENT

Всяка таблица трябва да има колона с първичен ключ /primary key/ (в този случай колона „id“). Стойността му трябва да бъде уникална за всеки запис в таблицата. Следващите примери показват как да създадете таблицата в PHP:


Пример (MySQLi Object-oriented)


Пример (MySQLi Procedural)


Пример (PDO)