Отваряне/Затваряне/Четене на Файлове

В тази глава, ще ви научим на основните начини да работите с файлове на web сървъра.

Отваряне на файл с функцията fopen()

Вместо да използваме функцията readfile(), ще използваме fopen(). Тя се счита за по-добра, тъй като ни дава повече възможности. Ще работим със същия файл, като този, който използвахме в предишния урок.

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

Първия параметър, който се подава на fopen() е името на файла, който ще отворим. Втория е режима, в който искаме да отворим файла. Можем да определим и съобщение, което да бъде изписано, ако файла не може да се отвори.

Опитайте сами »

Това са режимите, в които можем да отворим файла.

Режим Описание
r Отваряне на файла само за четене. Четенето започва от началото на файла.
w Отваряне на файл само за писане. Изтрива съдържанието на файла или създава такъв, ако не съществува. Писането започва от началото на файла
a Отваряне на файл само за писане. Информацията във файла се запазва, а писането започва от края на съществуващата информация. Създава се файл, ако такъв не съществува
x Създава файл само за писане. Създава файл, но връща грешка ако файла вече съществува.
r+ Отваряне на файл за четене/писане. Действието започва от началото на файла
w+ Отваряне на файл за четене/писане. Изтрива съдържанието на файла или създава такъв, ако не съществува. Действието започва от началото на файла
a+ Отваряне на файл за четене/писане. Информацията във файла се запазва, а писането започва от края на съществуващата информация. Създава се файл, ако такъв не съществува
x+ Създава файл за четене/писане. Създава файл, но връща грешка ако файла вече съществува

Четене от файл – fread()

Функцията fread() приема два параметъра – името на файла и дължината, която трябва да прочете. В долния пример ще прочетем файла от край до край.


Затваряне на файл – fclose()

Добра практика в програмирането е да затворим файла, който сме отворили – направо си е задължително. Затова използваме PHP функцията fclose(). Тя приема за параметър името на файла, който искаме да затворим.


Прочитане на един ред – fgets()

Използваме тази функция, за прочитане на един ред от файл. Долния пример ще изпише първия ред на текстовия файл

Опитайте сами »

Проверка за край на файла – feof()

С функцията feof() проверяваме дали сме стигнали края на файла. Добре е да използваме тази функция при файлове с непозната за нас или променлива дължина.

Опитайте сами »

Прочитане на един символ – fgetc()

В долния пример изписване целият файл, символ по символ, докато не достигнем края на файла.

Опитайте сами »