While Loops

Циклите в PHP, както и в останалите програмни езици, изпълняват парче код, докато определено условие е истина.


Циклите

Често, когато програмирате, ще искате определено парче код, да се изпълни няколко пъти. За да избегнем повтаряне на кода и преписването му, използваме цикли, които да направят това вместо нас. Много подобно както и при езикът JavaScript имаме следните видове цикли.

  • While – Изпълнява парче код, докато определено условие е вярно
  • Do – While – Изпълнява кода, след това проверява дали условието е вярно. Ако е, действието се повтаря
  • For – Изпълнява кода определен брой пъти
  • Foreach – Изпълнява определен код, за всеки елемент в масив.

While Цикъла

В долния пример, дефинираме PHP променлива и ѝ задаваме стойност 1. Всеки път, когато цикъла се завърти, ще увеличаваме стойността и с 1(единица). While ще продължи да се върти, докато променливата е по-малка или равна на 5.

Опитайте сами »

Do – While Цикъла

Този цикъл се изпълнява, след което проверява дали определеното условие е вярно. Ако е, цикъла се повтаря. В долния пример, ще използваме същата променлива и условие както в примера с While. Единствената разлика между двата цикъла е, че Do – While ще се изпълни поне веднъж, дори условието да не е вярно, тъй като проверката се прави след изпълнението на кода.

Опитайте сами »

Забележете, че при do while условието се проверява след като се изпълни твърдението в цикъла. Това означава, че този тип цикъл се изпълнява поне веднъж, дори ако условието е невярно първият път. Примерът по-долу задава променливата $x със стойност 6, след това изпълнява цикъла и след това състоянието се проверява:

Опитайте сами »

В следващата глава ще обясним и останалите два – for и foreach циклите.